54th ERA-EDTA Congress, European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association

54th ERA-EDTA Congress, European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association

Dal 3 al 6 giugno.

Programma: www.era-edta2017.org